-[PENSION21]-
 
Untitled Document
예약안내 교통안내 board 실시간예약
 
 
Untitled Document
작성일 : 19-07-11 20:10
성남FC 지극히 주관적인 시즌 중간 결산
 글쓴이 : iNpG3043
조회 : 47  
<img src="//image.fmkorea.com/files/attach/new/20190709/3674493/1352811368/1976239528/9d0d9c6e0aa8053ac388d221c97538d6.jpeg" alt="74DD88C1-EE51-4E1E-820C-9C8195900574.jpeg 성남FC 지극히 주관적인 시즌 중간 결산" data-file-srl="1976239577" title=""><br id="pi__3075426550" class="pi__3075426550">김동준 A-<div id="pi_3075426550" class="pi__3075426550">부상복귀 후 든든한 안정감으로 K리그 상위클래스 골키퍼의 모습을 보여주고 있긴 하지만 부상 이전 국대주전급 포스는 보여주지 못 하는 중.. 팬들이 가장 사랑하는 선수인만큼 꼭 부활하길<br><br><br><img src="//image.fmkorea.com/files/attach/new/20190709/3674493/1352811368/1976239528/392471f9a54488bb7f158c0991eae5c7.jpeg" alt="F18A66E0-67C2-4430-96D8-754B3026B4F0.jpeg 성남FC 지극히 주관적인 시즌 중간 결산" data-file-srl="1976239639" title=""><br>김근배 C</div><div>폼이 점점 죽어감. 안정감 3</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><img src="//image.fmkorea.com/files/attach/new/20190709/3674493/1352811368/1976239528/99b983892094b5c6d2fc3736e15da7d1.jpeg" alt="203EFE7C-1E27-4039-88D0-BCD99FCBBF81.jpeg 성남FC 지극히 주관적인 시즌 중간 결산" data-file-srl="1976239687" title=""><br>전종혁 A</div><div>서브키퍼로 있긴 아까울 정도로 좋은 실력을 보여줌. 간간히 출장할 때 모습은 올 시즌 김동준에 꿇리지 않음. 근데 난 동준이가 더 좋다 미안하다..</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br><img src="//image.fmkorea.com/classes/lazy/img/transparent.gif" data-original="//image.fmkorea.com/files/attach/new/20190709/3674493/1352811368/1976239528/613be78964ca2eadabb864e91e88b669.jpeg" alt="9D48AE92-03BD-4775-A9C2-5EC0BBA1C93F.jpeg 성남FC 지극히 주관적인 시즌 중간 결산" data-file-srl="1976239770" title="">연제운 A</div><div>명실상부 이제는 성남수비의 대들보. 가끔씩 나오는 뇌절만 빼면 리그 탑급 실력을 보여줌. 뇌절만 줄이자.</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br><img src="//image.fmkorea.com/classes/lazy/img/transparent.gif" data-original="//image.fmkorea.com/files/attach/new/20190709/3674493/1352811368/1976239528/2d6cab4d74ea08c3aa13a01ec5661c21.jpeg" alt="EC101B61-6603-4B4B-9641-2CECE4B8F66B.jpeg 성남FC 지극히 주관적인 시즌 중간 결산" data-file-srl="1976239845" title=""></div><div><span>최준기 C</span></div><div><span>작년엔 그렇게 나가라 했는데</span></div><div><span>안나오니까 좀 보고싶긴 하네</span></div><div><span>미운정 든 듯</span></div><div><span><br></span></div><div><br></div><div><br><img src="//image.fmkorea.com/classes/lazy/img/transparent.gif" data-original="//image.fmkorea.com/files/attach/new/20190709/3674493/1352811368/1976239528/3c7aea4ebe6c5dd0c0085d3d72d19ac4.jpeg" alt="09DABE7B-6196-4C80-B924-58EBE2D083AD.jpeg 성남FC 지극히 주관적인 시즌 중간 결산" data-file-srl="1976239918" title=""></div><div><span>문광석?</span></div><div><span>누구세요?<br></span><br><br><br><br><img src="//image.fmkorea.com/classes/lazy/img/transparent.gif" data-original="//image.fmkorea.com/files/attach/new/20190709/3674493/1352811368/1976239528/d7f152af38490e4cfaecfaffc5f03740.jpeg" alt="6E7E193D-8EF7-4A51-B6AA-EF3B73EC2F52.jpeg 성남FC 지극히 주관적인 시즌 중간 결산" data-file-srl="1976239992" title=""></div><div><span>문지환 B</span></div><div><span>중반기부터 김정현을 밀어내더니 주전 홀딩 미드필더로 안정적 활약.</span></div><div><span><br></span></div><div><span><br></span></div><div><br><img src="//image.fmkorea.com/classes/lazy/img/transparent.gif" data-original="//image.fmkorea.com/files/attach/new/20190709/3674493/1352811368/1976239528/fe40ba205bae469416260e636ba5a11f.jpeg" alt="06F5F0CF-8D6C-4C4A-900C-3ACD7A1AB592.jpeg 성남FC 지극히 주관적인 시즌 중간 결산" data-file-srl="1976240040" title=""></div><div><span>안영규 B</span></div><div><span>팬들이 욕 많이 하던데 난 좋게봄. 안정적임</span></div><div><span><br></span></div><div><span><br></span></div><div><span><br></span></div><div><img src="//image.fmkorea.com/classes/lazy/img/transparent.gif" data-original="//image.fmkorea.com/files/attach/new/20190709/3674493/1352811368/1976239528/ce75bf72b0c63af78434be382df5cf9f.jpeg" alt="B290E6C3-D900-4301-A84E-72D5B5C91537.jpeg 성남FC 지극히 주관적인 시즌 중간 결산" data-file-srl="1976326074" title=""><br>이창용 B+</div><div>상당히 안정적</div><div>미드필더가 본포지션이라 그런가 패스도 좋음</div><div><br></div><div><br></div><div><br><img src="//image.fmkorea.com/classes/lazy/img/transparent.gif" data-original="//image.fmkorea.com/files/attach/new/20190709/3674493/1352811368/1976239528/a33d30caa0520bc30221511d8f3664da.jpeg" alt="D3FC94C9-3005-45B3-970A-B138F9C30CA6.jpeg 성남FC 지극히 주관적인 시즌 중간 결산" data-file-srl="1976240124" title=""></div><div><span>임채민 A+</span></div><div><span>잘하긴 존나 잘함</span></div><div><span>근데 다른팀도 아니고 강원을 가고 싶어함</span></div><div><span>꺼져 걍</span></div><div><span><br></span></div><div><span><br></span></div><div><span><br></span><br><img src="//image.fmkorea.com/classes/lazy/img/transparent.gif" data-original="//image.fmkorea.com/files/attach/new/20190709/3674493/1352811368/1976239528/347f6783194c75f1cac705ed7d2afce4.jpeg" alt="F255BCA6-82E1-4388-BC5D-76AECAC3638E.jpeg 성남FC 지극히 주관적인 시즌 중간 결산" data-file-srl="1976240202" title=""></div><div><span>얘 누구더라</span></div><div><span><br></span></div><div><span><br></span></div><div><span><br></span><br><img src="//image.fmkorea.com/classes/lazy/img/transparent.gif" data-original="//image.fmkorea.com/files/attach/new/20190709/3674493/1352811368/1976239528/d513e0aa235f9e629c5da2bd3ff6aff6.jpeg" alt="C1E10767-65BA-41CF-A7ED-5A78EA14BD3C.jpeg 성남FC 지극히 주관적인 시즌 중간 결산" data-file-srl="1976240256" title=""></div><div><span>박태민</span></div><div><span>형 좀 나와봐 일단..</span></div><div><span><br></span></div><div><span><br></span></div><div><span><br></span><br><img src="//image.fmkorea.com/classes/lazy/img/transparent.gif" data-original="//image.fmkorea.com/files/attach/new/20190709/3674493/1352811368/1976239528/4734052de3737669bc7915a0cf5c7d33.jpeg" alt="D168DE76-1FA6-4829-AAB0-37B54E59C715.jpeg 성남FC 지극히 주관적인 시즌 중간 결산" data-file-srl="1976240318" title=""></div><div><span>임승겸 B-</span></div><div><span>무난</span></div><div><span><br></span></div><div><span><br></span><br><img src="//image.fmkorea.com/classes/lazy/img/transparent.gif" data-original="//image.fmkorea.com/files/attach/new/20190709/3674493/1352811368/1976239528/4020d81b115888a8e8790ecee23e539e.jpeg" alt="47746527-48A2-40C8-A3A8-6F6225FE0205.jpeg 성남FC 지극히 주관적인 시즌 중간 결산" data-file-srl="1976240378" title="">김정현 B-</div><div>개1에선 잘 못비비는 느낌</div><div>열심히는 함</div><div>요즘 주전밀림</div><div><br></div><div><br><br><img src="//image.fmkorea.com/classes/lazy/img/transparent.gif" data-original="//image.fmkorea.com/files/attach/new/20190709/3674493/1352811368/1976239528/8b8a2acbbd58b018f2df821576db46fa.jpeg" alt="013EFEEF-C2A1-40D6-A00D-CC937C988C4A.jpeg 성남FC 지극히 주관적인 시즌 중간 결산" data-file-srl="1976240446" title=""></div><div><span>주현우 B-</span></div><div><span>우리팀이 윙백이 없어서 나오긴 하는데</span></div><div><span>열심히는 뜀</span></div><div><span><br></span></div><div><span><br></span></div><div><span><br></span><br><img src="//image.fmkorea.com/classes/lazy/img/transparent.gif" data-original="//image.fmkorea.com/files/attach/new/20190709/3674493/1352811368/1976239528/e1d67f2427b957eb64b20f8c2554e9d2.jpeg" alt="371E3A04-A6F4-44B4-B7CD-F45CA8CD4816.jpeg 성남FC 지극히 주관적인 시즌 중간 결산" data-file-srl="1976240519" title=""></div><div><span>에델 A-</span></div><div><span>뭐 잘한다 잘한다 하긴 하는데</span></div><div><span>지워지는 날도 종종있고</span></div><div><span>암튼 잘하긴 하는데 리그탑급은 아님</span></div><div><span><br></span></div><div><span><br></span></div><div><span><br></span><br><img src="//image.fmkorea.com/classes/lazy/img/transparent.gif" data-original="//image.fmkorea.com/files/attach/new/20190709/3674493/1352811368/1976239528/c64529416a47a00fa8dd66f90afea33d.jpeg" alt="87D7CE63-475F-4807-9254-5CFDF96CDAD7.jpeg 성남FC 지극히 주관적인 시즌 중간 결산" data-file-srl="1976240591" title=""></div><div><span>문상윤 C</span></div><div><span>사라진 성남의 10번</span></div><div><span><br></span></div><div><span><br></span><br><img src="//image.fmkorea.com/classes/lazy/img/transparent.gif" data-original="//image.fmkorea.com/files/attach/new/20190709/3674493/1352811368/1976239528/537a988bb8c6348cac385b7588808cc6.jpeg" alt="25FF01F1-A6DF-4B8A-A8CE-AB941D73CCB9.jpeg 성남FC 지극히 주관적인 시즌 중간 결산" data-file-srl="1976240658" title=""></div><div><span>서보민 B+</span></div><div><span>B 주려다가 주장이라 비플줌</span></div><div><span>열심히 함 정말 열심히 함</span></div><div><span><br></span></div><div><span><br></span><br><img src="//image.fmkorea.com/classes/lazy/img/transparent.gif" data-original="//image.fmkorea.com/files/attach/new/20190709/3674493/1352811368/1976239528/6e051d778c5d773c7e2894b5000d636d.jpeg" alt="06E01CE4-19C7-4BB0-A724-A201F6603829.jpeg 성남FC 지극히 주관적인 시즌 중간 결산" data-file-srl="1976240732" title=""></div><div><span>김동현 D-</span></div><div><span>클럽레코드로 데려왔더니 경기 안나옴</span></div><div><span><br></span></div><div><span><br></span></div><div><span><br></span><br><img src="//image.fmkorea.com/classes/lazy/img/transparent.gif" data-original="//image.fmkorea.com/files/attach/new/20190709/3674493/1352811368/1976239528/99b983892094b5c6d2fc3736e15da7d1_1.jpeg" alt="DA93B19F-B9C4-4ED8-92D3-4E73E9A17B6F.jpeg 성남FC 지극히 주관적인 시즌 중간 결산" data-file-srl="1976240781" title=""><br>최오백 B-</div><div>빠름</div><div>근데 결정적인 상황에서 마무리를 못함</div><div><br></div><div><br></div><div><br><img src="//image.fmkorea.com/classes/lazy/img/transparent.gif" data-original="//image.fmkorea.com/files/attach/new/20190709/3674493/1352811368/1976239528/03d6555e9dfdd5b14bd5dd0db58c0a66.jpeg" alt="3B60901D-96EB-430E-BB92-3A3FB1861568.jpeg 성남FC 지극히 주관적인 시즌 중간 결산" data-file-srl="1976240839" title=""></div><div><span>조성준 B+</span></div><div><span>나오면 일단 잘함</span></div><div><span>존나빠름</span></div><div><span>근데 요즘 안나옴</span></div><div><span><br></span></div><div><span><br></span></div><div><br><img src="//image.fmkorea.com/classes/lazy/img/transparent.gif" data-original="//image.fmkorea.com/files/attach/new/20190709/3674493/1352811368/1976239528/69096620700e5929f1127b1088486539.jpeg" alt="7521C5D4-DB7C-4BB5-8BF0-79EEDF9DF1C1.jpeg 성남FC 지극히 주관적인 시즌 중간 결산" data-file-srl="1976240890" title=""><br>박태준 C+</div><div>성남의 미래를 부탁한다</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><img src="//image.fmkorea.com/classes/lazy/img/transparent.gif" data-original="//image.fmkorea.com/files/attach/new/20190709/3674493/1352811368/1976239528/0119b1c8eacec395846638b9a23c8aee.jpeg" alt="4570A256-D663-4FE1-AA53-C7223F9C3714.jpeg 성남FC 지극히 주관적인 시즌 중간 결산" data-file-srl="1976240948" title=""></div><div><span>얜 누구냐</span></div><div><span><br></span></div><div><span><br></span><br><img src="//image.fmkorea.com/classes/lazy/img/transparent.gif" data-original="//image.fmkorea.com/files/attach/new/20190709/3674493/1352811368/1976239528/47610d84b5714f239890ef4d4ae88f96.jpeg" alt="CF795578-61BF-47EE-A6B1-9BC1AA9C59BD.jpeg 성남FC 지극히 주관적인 시즌 중간 결산" data-file-srl="1976241018" title=""></div><div><span>닌 또 누구냐</span></div><div><span><br></span></div><div><span><br></span></div><div><br><img src="//image.fmkorea.com/classes/lazy/img/transparent.gif" data-original="//image.fmkorea.com/files/attach/new/20190709/3674493/1352811368/1976239528/e7e99aa48690ca80cb6edca0e871db32.jpeg" alt="50CEF58F-C5EA-4F32-9F79-412A8DE05E8F.jpeg 성남FC 지극히 주관적인 시즌 중간 결산" data-file-srl="1976241089" title=""></div><div><span>공민현 B-</span></div><div><span>시즌 초 모습은 피르민현.</span></div><div><span>지금은 움직임 나쁜 황의조.</span></div><div><span><br></span></div><div><span><br></span></div><div><br><img src="//image.fmkorea.com/classes/lazy/img/transparent.gif" data-original="//image.fmkorea.com/files/attach/new/20190709/3674493/1352811368/1976239528/ed7a7924f12096eaf5c029a7fa883612.jpeg" alt="8AC99879-C685-42C7-A49B-6858001EB339.jpeg 성남FC 지극히 주관적인 시즌 중간 결산" data-file-srl="1976241196" title=""></div><div><span>이현일 C</span></div><div><span>개인적으로 굉장히 기대했는데 리그2에서 원더골박던 모습을 못보여줌</span></div><div><span><br></span></div><div><span><br></span><br><img src="//image.fmkorea.com/classes/lazy/img/transparent.gif" data-original="//image.fmkorea.com/files/attach/new/20190709/3674493/1352811368/1976239528/10fc545597d0212630e7c1db662eb791.jpeg" alt="7D7366E1-BD0E-4902-B469-4340766EE381.jpeg 성남FC 지극히 주관적인 시즌 중간 결산" data-file-srl="1976241300" title=""></div><div><span>마티아스 B-</span></div><div><span>뭐?? K리그의 지배자?? ㅋㅋㄱㄱㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㄱㄱㄱㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ</span></div><div><span><br></span></div><div><span><br></span></div><div><br><img src="//image.fmkorea.com/classes/lazy/img/transparent.gif" data-original="//image.fmkorea.com/files/attach/new/20190709/3674493/1352811368/1976239528/ae85328da4c25fed8d677e212c5479a1.jpeg" alt="BD588267-0F34-4889-AE81-279AA3AA43AE.jpeg 성남FC 지극히 주관적인 시즌 중간 결산" data-file-srl="1976241361" title=""><br>김현성 B+</div><div>처음에 사온다 할때 내가 굉장히 욕한 선수</div><div>근데 요즘 골 잘넣음</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><img src="//image.fmkorea.com/classes/lazy/img/transparent.gif" data-original="//image.fmkorea.com/files/attach/new/20190709/3674493/1352811368/1976239528/390aff69137114103a77163b3b898da2.jpeg" alt="16F09D9D-F18D-4513-8352-30DE97E62E8C.jpeg 성남FC 지극히 주관적인 시즌 중간 결산" data-file-srl="1976241411" title=""></div><div><span>박관우 C+</span></div><div><span>빠름</span></div><div><span><br></span></div><div><span><br></span><br><img src="//image.fmkorea.com/classes/lazy/img/transparent.gif" data-original="//image.fmkorea.com/files/attach/new/20190709/3674493/1352811368/1976239528/3f36b3ddf3aa2a2d1fbb20120574ee0e.jpeg" alt="D47AFB85-CBEE-479D-8CD7-BD9A169E68CB.jpeg 성남FC 지극히 주관적인 시즌 중간 결산" data-file-srl="1976241490" title=""></div><div><span>ㄴㄱ</span></div><div><span><br></span></div><div><span><br></span><br><img src="//image.fmkorea.com/classes/lazy/img/transparent.gif" data-original="//image.fmkorea.com/files/attach/new/20190709/3674493/1352811368/1976239528/99b983892094b5c6d2fc3736e15da7d1_2.jpeg" alt="156BC8E4-317E-4B1D-B25A-64E0E40C4DC2.jpeg 성남FC 지극히 주관적인 시즌 중간 결산" data-file-srl="1976241563" title=""></div><div><span>ㄴㄱ</span></div><div><span><br></span></div><div><span><br></span><br><img src="//image.fmkorea.com/classes/lazy/img/transparent.gif" data-original="//image.fmkorea.com/files/attach/new/20190709/3674493/1352811368/1976239528/0ffd382a2612d6bec47b5a4f871a55bf.jpeg" alt="47AAD387-DAA0-4931-B161-5D5B7B0AA651.jpeg 성남FC 지극히 주관적인 시즌 중간 결산" data-file-srl="1976241615" title=""></div><div><span>이재원 B</span></div><div><span>앞으로가 기대되는 선수</span></div><div><span>빠르고 무게중심이 낮아 저돌적임</span></div><div><span>얼굴도 잘생기고 흥해라!</span></div><div><span><br></span></div><div><span><br></span></div><div><br><img src="//image.fmkorea.com/classes/lazy/img/transparent.gif" data-original="//image.fmkorea.com/files/attach/new/20190709/3674493/1352811368/1976239528/67e34bb96a3b878aeb15c4424a56c90b.jpeg" alt="1EF8A8E0-11E6-4B7E-B554-6296BB3BC8CD.jpeg 성남FC 지극히 주관적인 시즌 중간 결산" data-file-srl="1976241688" title=""></div><div><span>최병찬 B</span></div><div><span>넥스트 황의조로 기대를 한 선수인데 요즘 중미로 나옴</span></div><div><span>쏠쏠하게 잘함</span></div><div><span><br></span></div><div><span><br></span><br><img src="//image.fmkorea.com/classes/lazy/img/transparent.gif" data-original="//image.fmkorea.com/files/attach/new/20190709/3674493/1352811368/1976239528/b165898ea7aa65a78ab0b327b290c24d.jpeg" alt="89B51EF9-AC95-44C7-AF4B-9DD4B8EE9B33.jpeg 성남FC 지극히 주관적인 시즌 중간 결산" data-file-srl="1976241786" title=""></div><div><span>누구세여</span></div><div><span><br></span></div><div><span><br></span><br><img src="//image.fmkorea.com/classes/lazy/img/transparent.gif" data-original="//image.fmkorea.com/files/attach/new/20190709/3674493/1352811368/1976239528/832e3e46733b96e23b44330a8e1f49c7.jpeg" alt="5CBB7201-C125-44BA-8169-E1BA22A93BB0.jpeg 성남FC 지극히 주관적인 시즌 중간 결산" data-file-srl="1976241832" title=""></div><div><span>이런애도 있었네</span></div><div><span><br></span></div><div><span><br></span></div><div><span><br></span><img src="//image.fmkorea.com/classes/lazy/img/transparent.gif" data-original="//image.fmkorea.com/files/attach/new/20190709/3674493/1352811368/1976239528/17166f3a1764d9dae53e8bf85ad49dfa.jpeg" alt="A8B79041-FC54-442F-9AB8-5F130F223350.jpeg 성남FC 지극히 주관적인 시즌 중간 결산" data-file-srl="1976242093" title=""><br>김소웅 B<p></div><div>어린선수 치고 잘함</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><img src="//image.fmkorea.com/classes/lazy/img/transparent.gif" data-original="//image.fmkorea.com/files/attach/new/20190709/3674493/1352811368/1976239528/a544de999feef4807c2f13de05eff912.jpeg" alt="1D4D60B7-4038-4418-8F49-34B6636CDBFE.jpeg 성남FC 지극히 주관적인 시즌 중간 결산" data-file-srl="1976301488" title=""><br>남기일 S</div><div>이런 개망한 스쿼드로 강등권 탈출 및 중위권 경쟁 중</div>  <div style="float: left; height: 1px overflow: hidden;"><br><br><div class="sound_only display-none wfsr ui-helper-hidden" style="position: absolute; left: -9999px; top: -9999px">

<a href="http://www.aceparking.co.kr/">인천공항주차대행</a>
<a href="http://www.aceparking.co.kr/">인천공항주차요금</a>
<a href="http://www.aceparking.co.kr/">인천공항발렛파킹</a>
<a href="http://www.aceparking.co.kr/">인천공항주차업체</a>

</div></div>

 
   
 

Untitled Document
 
  Untitled Document